BIC - Vòng đua xe đạp

Giới hạn
  • Thời gian: 0.107s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Một vòng đua xe đạp được tổ chức trên N thành phố, đánh số từ 1 đến N. Có M đường nối (một chiều) giữa các thành phố. Vòng đua bắt đầu từ thành phố 1 và kết thúc tại thành phố 2.

Yêu cầu

Hỏi có bao nhiêu cách tổ chức các vòng đua? (Biết hai vòng đua là khác nhau nếu chúng không sử dụng các tuyến đường như nhau)

Dữ liệu

Dòng 1: N, M

M dòng tiếp theo: mỗi dòng chứa hai số nguyên A, B, cho biết có một đường nối giữa thành phố A và thành phố B

Các thành phố có thể nối với nhau bởi nhiều hơn một con đường

Kết qủa

Gồm 1 dòng duy nhất: số cách tổ chức các vòng đua. Nếu kết qủa có nhiều hơn 9 chữ số, chỉ cần in ra 9 chữ số cuối cùng. Nếu có vô số cách tổ chức các đường đua, in ra “inf”.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 10 4
  • 1 ≤ M ≤ 10 5

Ví dụ

Dữ liệu:
8 14
6 7
6 8
7 5
5 2
5 3
4 8
1 6
5 2
7 5
6 4
1 4
5 2
7 4
8 3

Kết qủa
6

Dữ liệu:
2 2
1 2
2 1

Kết qủa
inf


  • Người up: paulmcvn
  • Nguồn bài: Croatian Open 2006