BESTSPOT - Vị trí tốt nhất

Giới hạn
  • Thời gian: 0.2s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Bessie, luôn luôn muốn cuộc sống của mình tốt hơn , đã thấy rõ rằng cô ta thật sự rất thích ghé thăm F (1 <= F <= P) cánh đồng yêu thích F_i trong tổng số P (1 <= P <= 500;1 <= F_i <= P) cánh đồng (được đánh số từ 1-> P) thuộc sơ hữu của nông dân John.

Bessie biết rằng cô ấy có thể xác định được C (1 <= C <= 8000) con đường hai chiều (được đánh số 1 .. C) kết nối tất cả các cánh đồng trong toàn bộ nông trại. Ứng với mỗi con đường P_i là thời gian đi T_i (1 <= T_i <= 892) và nối 2 cánh đồng a_i và b_i (1 <= a_i <= P; 1 <= b_i <= P).

Bessie muốn tìm cánh đồng tốt nhất để ngủ thỏa mãn bình quân thời gian để đi đến F cánh đồng yêu thích của cô ta là nhỏ nhất.

Ví dụ, hãy xem xét một nông trang được trình bày như một bản đồ dưới đây , nơi * 'd là cách đồng được yêu thích.Các số trong ngoặc là thời gian tương ứng để di chuyển giữa 2 cánh đồng .

1 *-- [4] - 2 - [2] - 3
| |
[3] [4]
| |
4 - [3] - 5 - [1] --- 6 --- [6] --- 7 - [7] - 8 *
| | | |
[3] [2] [1] [3]
| | | |
13 * 9 - [3] - 10 *-- [1] - 11 *-- [3] - 12 *

Bảng sau đây cho thấy các khoảng cách trung bình nếu nghỉ tại các cánh đồng 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, và 12: 4 7 16 5 6 9 3 46/6 = 7.67 5 10 13 2 3 6 6 40/6 = 6.67 6 11 12 1 2 5 7 38/6 = 6.33 7 16 7 4 3 6 12 48/6 = 8.00 9 12 14 3 4 7 8 48/6 = 8.00 10 12 11 0 1 4 8 36/6 = 6.00 ** BEST 11 13 10 1 0 3 9 36/6 = 6.00 12 16 13 4 3 0 12 48/6 = 8.00

Kết quả tối ưu là cánh đồng 10

Dữ liệu

  • Dòng 1: 3 số nguyên P,F,C
  • Dòng 2..F+1: Dòng i+2 chứa 1 số Nguyên F_i
  • Dòng F+2..C+F+1 : Mỗi dòng chứa 3 số Nguyên a_i, b_i, F_i mô tả 1 con đường 2 chiều là thời gian di chuyển giữa chúng.

Kết quả

Gồm 1 dòng duy nhất là cánh đồng được chọn . nếu có nhiều kết quả , chọn cánh đồng có chỉ số nhỏ nhất !

Ví dụ

Dữ liệu
13 6 15
11
13
10
12
8
1
2 4 3
7 11 3
10 11 1
4 13 3
9 10 3
2 3 2
3 5 4
5 9 2
6 7 6
5 6 1
1 2 4
4 5 3
11 12 3
6 10 1
7 8 7

Kết quả
10


  • Người up: paulmcvn
  • Nguồn bài: USACO January 2008 - Silver DivisionTranslated by canhteo