BASEH - Cơ số H

Giới hạn
 • Thời gian: 0.2s
 • Bộ nhớ: 1536MB
 • Mã nguồn: 50000 bytes

Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],...,a[n] và hai số K,H được xác định như sau:

 • a[1]=1;
 • Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2].
 • Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1.

Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H.

Input

 • Gồm một dòng duy nhất chứa 2 số K,H.

Output

 • In ra số duy nhất là kết quả bài toán.

Giới hạn

 • 0< K <=1000000000.
 • 0=< H <=2008.

Ví dụ

Input
7 110
Output
111


 • Người up: kvd