ASSIGN1 - Phân công hoàn thành sớm nhất

Giới hạn
  • Thời gian: 0.185s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Có n người, n việc (1 < n ≤ 200). Người thứ i thực hiện công viêc j mất C[i,j] đơn vị thời gian. Giả sử tất cả bắt đầu vào thời điểm 0, hãy tìm cách bố trí mỗi công việc cho mỗi người sao cho thời điểm hoàn thành công việc là sớm nhất có thể.

Input

  • Dòng đầu: N
  • Tiếp theo là ma trận C[i,j]. (thuộc kiểu Integer - số nguyên 32 bit có dấu)

Output

Ghi thời điểm sớm nhất hoàn thành.

Example

Input
4
10 10 10 2
10 10 3 10
4 10 10 10
10 5 10 10
Output
5


  • Người up: dtmp