ARITHSEQ - Arithmetic sequence

Giới hạn
  • Thời gian: 0.136s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Cho cấp số cộng a, a + d, a + 2*d, ..., a + n*d.

Yêu cầu

Hãy đếm xem chữ số x xuất hiện bao nhiêu lần ở dãy số này.

Dữ liệu

- Gồm một dòng duy nhất chứa bốn số a, d, n, x.

Kết quả

- Gồm một số duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ

Dữ liệu:
10 5 2 0

Kết quả:
2

Giới hạn

- 1 ≤ a, n ≤ 10 9 .
- 1 ≤ d ≤ 20,000.


  • Người up: anhdq
  • Nguồn bài: Mr Tuan Khuc Anh - NTU (Singapore)