Giúp mình bài này với! Bài mình bị WA!

Thuật toán của mình là: Gọi p[i] lưu vị trí bắt đầu xâu dài nhất độ dài chẵn và kết thúc tại i.

Mình dùng thuật toán Manacher để tính mảng P.

Ban đầu khởi tạo p[i]=n+1 (i=1..n). Sau đó xét từ cuối dãy i=n trong khi p[i]<>n+1 (nghĩa là có thể mở rộng sang trái) thì i=p[i]-1.

Nếu mở rộng được hết dãy thì in 'YES' ngược lại 'NO'.

Bài mình đây:

https://ideone.com/yO4ux1

Cảm ơn bạn!