Em có vài thắc mắc về bài VPARTSUM:

  • Giới hạn của A[i] nằm trong khoảng nào?
  • Nếu không có kết quả thì in ra cái gì?
  • Mình dùng số 64 bit
  • Luôn đảm bảo có kết quả.