sao làm giống bài QBSELECT mãi vẫn cứ dừng lại ở 53.33 đ ta

Kết quả có thể > 2*10^9

Kết hợp xử lý BIT nữa.