Em mới học nhân ma trận và mới áp dụng giải được 2 bài: Fibonacci (n<=10^9) và DHLOCO. :)))

Bảng của em thế này: 

A[ 0 1 0 0          b[i-2]                  mảng cơ sở: [ 1

    0 0 1 0          b[i-1]                                     2

    1 1 1 0          b[i]                                        3

    0 0 1 1]         s[i]                                        3 ]

Em lập công thức F(n) = T(1) +...+T(n). Sau đó em biến đổi để ra 1 công thức chỉ gồm toàn F dựa vào giả thiết. Như thế là ra được ma trận.

Trả lời dhkhtn
  Hiện bài gốc

Dạ, en làm bên trên đó anh. :))))) Em chạy vs số nhỏ thì đúng mà nộp lên 0đ.

B <=> T

S<=>F

Trả lời anhvu_cbl
  Hiện bài gốc

Ma trận thế này chứ nhỉ:

[0, 0, 1, 0]

[0, 0, 0, 1]

[1, 1, 1, 0]

[1, 1, 1, 1]