Bạn nào trợ giúp bài này: nếu cài bằng chu trình euler thì giải quyết như thế nào? Vì có thêm cạnh trọng số âm

Có thể chứng minh được rằng: Với 1 chu trình Euler bất kì tìm được, luôn tồn tại cách chọn điểm bắt đầu rồi đi theo trên chu trình đó để thỏa mãn bài toán (nếu có nghiệm).