Các anh/bạn chỉ cho mình một số bài dùng đệ quy có nhớ trên VNOI đc không a !!!

JEDNAKOS , clear , lucky 13 , degree 

DEMSO nữa!