sao lại cho p số nguyên dương p_1 ... p_n ạ 

Cảm ơn bạn, mình mới sửa lại đề bài.