Bài viết đã được chuyển sang Thư viện VNOI mới.

(edit)

bác có cái tài liệu nào về IT động k ạ , em k biết tìm làm sao hết :'(