Bài viết đã được chuyển sang thư viện VNOI mới

Nơi phần procedure DFS: a thiếu " if a^.c[c] <> nil then " :v