Có rất nhiều bài toán cần kiểm tra hoặc buộc phải kiểm tra tính giống nhau của hai thành phần nào đó với yêu cầu tốc độ cao. Muốn 'ăn' hết test bạn cần phải có một thuật giải tốt. Tôi xin nêu ra một cách làm tương đối hay như sau: Trước tiên, ta phát biểu dạng tổng quát của bài toán: 
Cho hai đối tương A, B (là các đồ thị, dãy số...). Hai phần tử A, B gọi là tương thích nếu A, B cùng thoả mãn tính chất nào đó. Bài toán yêu cầu kiểm tra sự tương thích giữa hai đối tương A, B. 
Thuật giải: Xây dựng một quy tắc mã hoá thoả mãn: Tất cả các đối tượng có cùng tính chất thì kết quả mã hoá phải giống nhau. 

Chúng ta hãy cùng xem 1 số ví dụ:


Bài 1: 

Cho hai cây A, B gồm N đỉnh (1 ≤ N ≤ 1000), gốc R1, R2. A, B gọi là tương đương nếu chỉ cần thay đổi nhãn các đỉnh của B thì thu được A. 
Yêu cầu: Hãy xác định A, B có tương đương không? 
Input : TREE.IN 

 •  Dòng đầu ghi N. 
 •  Dòng hai ghi R1 là gốc cây A. 
 •  N - 1 dòng tiếp mô tả các cạnh của cây A. 
 •  Dòng tiếp theo ghi R2 là gốc của B. 
 •  N - 1 dòng tiếp mô tả các cạnh của cây A. 

Ouput : TREE.OUT 

 •  Dòng đầu ghi là YES nếu tương đương, NO nếu không. 
 •  Dòng thứ hai gồm N số, số thứ I là nhãn nút của cây B tương ứng với nút I của A. 

Nhận xét: 

 •  Theo như đề bài hai gốc sẽ giữ cùng nhãn. 
 •  Như vậy ta sẽ phải sắp xếp các nút con theo một trật tự để tương đương. Bạn có thể duyệt đến khoảng 100, nhưng > 1000 một thuật toán tối ưu hơn. 


Thuật giải: 

Xây dựng quy tắc mã hoá một cây sau: 

 •  Bắt đầu từ nút gốc. Ta xây dựng đệ quy như sau: Tại mỗi nút, số đầu tiên của dãy mã hoá nút đó là: S là số nút con của đỉnh đó. Tiếp sau là dãy mã hoá nhỏ nhất của các nút con nó, và tiếp tục lớn dần. 
 •  Như vậy ta thấy rằng: 1 dạng cây có duy nhất một cách mã hoá, và ngược lại một cách mã hoá xác định 1 dạng cây duy nhất. Hai cây tương đương khi và chỉ khi dãy mã hoá của chúng là giống nhau. 
{$N+,Q+,R+,S+} 
{$M 60384,0,655360} 
Const Tfi = 'TREE.IN'; 
   Tfo = 'TREE.OUT'; 
   MaxN = 1001; 

Type Pnode = ^Tnode; 
   Tnode = Record 
    x : Integer; 
    Next : Pnode; 
   End; 
   Arr1p = Array[0..MaxN] of Pnode; 
   Arr1i = Array[0..MaxN] of Integer; 


Var Q1, Q2       : Arr1p; 
   Code        : Array [1..2] of Arr1p; 
   Tr1, Tr2      : Pnode; 
   Order, Nson1, Nson2 : Arr1i; 
   Visit        : Array [0..MaxN] of Byte; 
   N, R1, R2      : Integer; 
   Fi, Fo       : Text; 

Procedure Push (x : Integer; Var Last : Pnode); 
 Var p : Pnode; 
 Begin 
   New (p); 
   p^.x := x; 
   p^.Next := Last; 
   Last := p; 
 End; 

Procedure Readlist; 
 Var i, x, y : Integer; 
 Begin 
  Assign (Fi, Tfi); Reset (Fi); 
  Readln (Fi, N); 
  Readln (Fi, R1); 
  For i := 1 to N - 1 do 
    Begin 
     Readln (Fi, x, y); 
     Push (x, Q1[y]); 
     Push (y, Q1[x]); 
    End; 
  Readln (Fi, R2); 
  For i := 1 to N - 1 do 
    Begin 
     Readln (Fi, x, y); 
     Push (x, Q2[y]); 
     Push (y, Q2[x]); 
    End; 
  Close (Fi); 
 End; 

Procedure MakeCode (Root : Integer); 
 Var Q : Arr1p; Var Son : Arr1i; Var Tree : Pnode); 

Procedure InitNumSon (x : Integer); 
 Var p : Pnode; 
 Begin 
  Visit[x] := 1; 
  p := Q[x]; 
  Son[x] := 1; 
  While p <> Nil do 
   Begin 
    If Visit[p^.x] = 0 Then 
     Begin 
       InitNumSon (p^.x); 
       Son[x] := Son[p^.x] + Son[x]; 
     End; 
    p := p^.Next; 
   End; 
 End; 

Procedure Swapi (Var x, y : Integer); 
 Var i : Integer; 
 Begin 
  i := x; x := y; y := i; 
 End; 

Function Kind (r1, r2 : Pnode) : Byte; 
 Begin 
  Kind := 0; 
  While r1 <> Nil do 
   Begin 
    If Son[r1^.x] <> Son[r2^.x] Then 
     Begin 
      If Son[r1^.x] > Son[r2^.x] Then Kind := 1 Else Kind := 2; 
      Exit; 
     End; 
    r1 := r1^.Next; 
    r2 := r2^.Next; 
   End; 
 End; 

Procedure Sort (l, r : Integer); 
 Var i, j : Integer; 
   tr  : Pnode; 
 Begin 
  If l >= r Then Exit; 
  i := l + Random (r - l + 1); 
  tr := Code[1, Order[i]]; 
  i := l; 
  j := r; 
  Repeat 
   While Kind (Code[1, Order[i]], tr) = 1 do i := i + 1; 
   While Kind (Code[1, Order[j]], tr) = 2 do j := j - 1; 
   If i <= j Then 
    Begin 
     Swapi (Order[i], Order[j]); 
      i := i + 1; 
      j := j - 1; 
    End; 
  Until i > j; 
  Sort (i, r); 
  Sort (l, j); 
 End; 

Procedure BuildCode (x : Integer); 
 Var p   : Pnode;
   i, All : Integer; 
 Begin 
  All := 0; 
  Visit[x] := 1; 
  p := Q[x]; 
  While p <> Nil do 
   Begin 
    If Visit[p^.x] = 0 Then BuildCode (p^.x); 
    p := p^.Next; 
   End; 
  Visit[x] := 2; 
  p := Q[x]; 
  While p <> Nil do 
   Begin 
    If Visit[p^.x] = 2 Then 
     Begin 
      Inc (All); 
      Order[All] := p^.x; 
     End; 
    p := p^.Next; 
   End; 
  Sort (1, All); 
  p := Nil; 
  Push (x, p); 
  p^.Next := Code[1, Order[All]]; 
  Code[1, x] := p; 
  For i := All downto 2 do 
  Code[2, Order[i]]^.Next := Code[1, Order[i - 1]]; 
  If All >= 1 Then Code[2, x] := Code[2, Order[1]] Else Code[2, x] := p; 
End; 

Begin 
 Fillchar ( Visit, sizeof (Visit), 0); 
 InitNumSon (root); 
 Fillchar ( Visit, sizeof (Visit), 0); 
 BuildCode (root); 
 Tree := Code[1, Root]; 
End; 

Function Check (R1, R2 : Pnode) : Boolean; 
 Var i : Integer; 
 Begin 
  Check := False; 
  For i := 1 to N do 
   Begin 
    If NSon1[R1^.x] <> Nson2[R2^.x] Then Exit; 
    R1 := R1^.Next; 
    R2 := R2^.Next; 
   End; 
  Check := True; 
 End; 

Procedure Print; 
 Var i   : Integer;
   p1, p2 : Pnode; 
 Begin 
  Assign (Fo, Tfo); Rewrite (Fo); 
  If Check (Tr1, Tr2) Then 
   Begin 
    Writeln (Fo, 'YES'); 
    p1 := Tr1; 
    p2 := Tr2; 
    For i := 1 to N do 
      Begin 
       Order[p1^.x] := p2^.x; 
       p1 := p1^.Next; 
       p2 := p2^.Next; 
      End; 
    For i := 1 to N do 
      Write (Fo, Order[i], ' '); 
      Writeln (Fo); 
   End 
    Else Writeln (Fo, 'NO'); 
  Close (Fo); 
 End; 

Begin 
   Readlist; 
   MakeCode (R1, Q1, Nson1, Tr1); 
   MakeCode (R2, Q2, Nson2, Tr2); 
   Print; 
End. Bài 2: 

Cho hai dãy số nguyên {an}, {bn} \((1 \le N \le 100000, 1 \le ai, bi \le 8000)\). Hai dãy số gọi là tương thích nếu: 

 • nếu vị trí i có hai giá trị ai, bi thì bất kỳ j <> i mà ai = aj => bi = bj
 • nếu vị trí i có hai giá trị ai, bi thì bất kỳ j <> i mà ai <> aj => bi <> bj

Yêu cầu:   Hãy kiểm tra hai dãy {an}, {bn} có tương thích không? 
Input:   SEQUENCE.IN 

 •  Dòng đầu ghi có N 
 •  Dòng hai ghi dãy {an}. 
 •  Dong ba ghi dãy {bn}. 

Ouput:  SEQUENCE.OUT 

 •  Ghi YES nếu tương thích, ghi NO nếu không. 

 

Lời giải: 


Xây dựng quy tắc mã hoá sau: 

 •  Fa (i), Fb(i) = Vị trí xuất hiện trước của ai, bi
 •  {an}, bn} tương thích khi và chỉ khi Fa = Fb với mọi i. 

 

Const Tfi = 'SEQUENCE.IN'; 
   Tfo = 'SEQUENCE.OUT'; 
   MaxN = 8000; 
Var Fa, Fb   : Array [1..8000] of Longint; 
  N     : Longint; 
  F1, F2, Fo : Text; 

Procedure Print (St : String); 
 Begin 
  Assign (Fo, Tfo); Rewrite (Fo); 
  Writeln (Fo, St); 
  Close (Fo); 
  Close (F1); 
  Close (F2); 
  Halt; 
 End; 

Procedure Main; 
 Var i, x, y : Longint; 
 Begin 
   Assign (F1, Tfi); Reset (F1); 
   Assign (F2, Tfi); Reset (F2); 
   Readln (F1, N); 
   Readln (F2); 
   Readln (F2); 
   For i := 1 to N do 
    Begin 
     Read (F1, x); 
     Read (F2, y); 
     If Fa[x] <> Fb[y] Then Print ('NO'); 
     Fa[x] := i; 
     Fb[y] := i; 
    End; 
   Print ('YES'); 
 End; 
Begin 
 Main; 
End. Bài 3: 

Cho hai dãy số {an}, {bm} (1≤ N, M≤1000, 1≤ ai,bi ≤ 1000). 
 

Yêu cầu: 

Hãy tìm hai đoạn con liên tiếp của {an}{bm} tương thích có độ dài dài nhất? 


Input: SEQLMAX.IN 

 

 •  Dòng đầu ghi có N, M 
 •  Dòng hai ghi dãy {an}. 
 •  Dòng ba ghi dãy {bm}. 

Ouput: SEQLMAX.OUT 

 •  Ghi Lmax là độ dài lớn nhất tìm được. 

Thuật giải: 

 •  Dùng cách mã hoá ở trên và kết hợp quy hoạch động. F[i, j] là độ dài lớn nhất khi hai dãy con đó kết thúc ở i của {an} và j của {bm}. 
 •  Nếu \(i-Fa (i) = j - Fb(j)\) thì \(F[i,j] = F[i-1,j-1] + 1\).  Ngược lại: \(F[i,j] = \min (i-Fa (i), \, j-Fb(j), \, F[i-1, j-1] + 1)\)
Program SEQLMAX; 
Const Tfi = 'SEQLMAX.IN'; 
   Tfo = 'SEQLMAX.OUT'; 
   MaxN = 1001; 
Type Arr1i = Array [0..MaxN] of Integer; 

Var Fa, Fb, Backa, Backb : Arr1i; 
  F          : Array [1..2] of Arr1i; 
  N, M, lmax      : Integer; 
  Fi, Fo        : Text; 

Procedure Readlist; 
 Var i, x : Integer; 
 Begin 
  Assign (Fi, Tfi); Reset (Fi); 
  Readln (Fi, N, M); 
  For i := 1 to N do 
   Begin 
     Read (Fi, x); 
     Fa[i] := Backa[x]; 
     Backa[x] := i; 
   End; 
  For i := 1 to M do 
   Begin 
    Read (Fi, x); 
    Fb[i] := Backb[x]; 
    Backb[x] := i; 
   End; 
  Close (Fi); 
 End; 


Function Min (x, y, z : Integer) : Integer; 
 Begin 
  If x > y Then x := y; 
  If x > z Then Min := z Else Min := x; 
 End; 


Procedure Dynamic (Var F1, F2 : Arr1i; x : Integer); 
  Var y : Integer; 
  Begin 
   Fillchar ( F2, sizeof (F2), 0); 
   For y := 1 to M do 
    Begin 
     If x - Fa[x] = y - Fb[y] Then F2[y] := F1[y - 1] + 1 Else 
     F2[y] := Min (F1[y - 1] + 1, x - Fa[x], y - Fb[y]); 
     If F2[y] > lmax Then lmax := F2[y]; 
    End; 
  End; 

Procedure Main; 
 Var x : Byte; 
   i : Integer; 
 Begin 
  Readlist; 
  lmax := 0; 
  x := 1; 
  Fillchar ( F, sizeof (F), 0); 
  For i := 1 to N do 
    Begin 
     x := 3 - x; 
     Dynamic (F[3 - x], F[x], i); 
    End; 
 End; 

Begin 
  Assign (Fo, Tfo); Rewrite (Fo); 
  Main; 
  Writeln (Fo, lmax); 
  Close (Fo); 
End.

 

Và các bạn thử làm bài CODE IOI2003 với thuật giải trên. Đây là bài khá hay và khá khó ở IOI 2003, quả thật thật khó ăn 50/100 số điểm bài này, nhưng nếu đưa về thuật giải mã hoá thì hoàn toàn dễ. Bài này, tôi xin chỉ đưa ra code (độ phức tạp là O(N^2)) vì cách quy hoặch động khá giống với bài trên còn hàm mã hoá chỉ khác đôi chút các bạn hãy thử nghĩ xem:
 

Program CODE_; 
Const Tfi = 'CODE.20.IN'; 
   Tfo = 'CODE.OUT'; 
   MaxN = 1001; 
   limit = 1000; 
Type St30 = String[30]; 
   St9 = String[9]; 
   Exp = Record 
    x, y, z : St9;
   End; 
   ReCode = Record 
    x, y, z : Integer; 
   End; 
   Arr1Ex = Array [0..MaxN] of Exp; 
   Arr1code = Array [0..MaxN] of ReCode; 
   Arr1Q = Array [0..3*MaxN] of St9; 
   Arr1i = Array [0..3*MaxN] of Integer; 


Var C   : Array [1..2] of Arr1Code; 
   Ex   : Array [1..2] of Arr1Ex; 
   Back  : Arr1i; 
   Q   : Array [1..2] of Arr1Q; 
   N, Sod : Array [1..2] of Integer; 
   F   : Array [0..MaxN, 0..MaxN] of Integer; 
   Result : Integer; 
   Fi, Fo : Text; 

Procedure Read_One (Var Ex : Arr1Ex; Var Sod : Integer); 
 Var i : Integer; 
   St : String; 
 Begin 
  For i := 1 to Sod do 
    With Ex[i] do 
     Begin 
      Readln (Fi, St); 
      While Pos (' ', St) <> 0 do Delete (St, Pos(' ', St), 1); 
      x := Copy (St, 1, Pos ('=', St) - 1); 
      Delete (St, 1, Pos ('=', St)); 
      y := Copy (St, 1, Pos ('+', St) - 1); 
      Delete (St, 1, Pos ('+', St)); 
      z := St; 
     End; 
 End; 

Procedure Readlist; 
 Begin 
  Assign (Fi, Tfi); Reset (Fi); 
  Readln (Fi, N[1], N[2]); 
  Read_One (Ex[1], N[1]); 
  Read_One (Ex[2], N[2]); 
  Close (Fi); 
 End; 

Procedure InitQ (Var Ex : Arr1Ex; Var Q : Arr1Q; Var N : Integer; Var Sod : Integer); 
 Var i : Integer; 
 Begin 
  For i := 1 to N do 
   With Ex[i] do 
    Begin 
     Q[3*i - 2] := x; 
     Q[3*i - 1] := y; 
     Q[3*i ] := z; 
    End; 
  Sod := 3 * N; 
 End; 

Procedure SwapS9 (Var s1, s2 : St9); 
 Var s : St9; 
 Begin 
  s := s1; s1 := s2; s2 := s; 
 End; 

Procedure Sort (l, r : Integer; Var Q : Arr1Q); 
 Var i, j : Integer; 
   d  : St9; 
 Begin 
  If l >= r Then Exit; 
  i := l; 
  j := r; 
  d := Q[l + Random (r - l + 1)]; 
  Repeat 
   While Q[i] < d do i := i + 1; 
   While Q[j] > d do j := j - 1; 
   If i <= j Then 
     Begin 
      SwapS9 (Q[i], Q[j]); 
      i := i + 1; 
      j := j - 1; 
     End; 
  Until i > j; 
  Sort (i, r, Q); 
  Sort (l, j, Q); 
 End; 

Procedure Sort_Del (Var Q : Arr1Q; Var Sod : Integer); 
 Var i, j : Integer; 
 Begin 
  Sort (1, Sod, Q); 
  j := 1; 
  For i := 2 to Sod do 
    If Q[i] <> Q[j] Then 
     Begin 
      Inc (j); 
      Q[j] := Q[i]; 
     End; 
  Sod := j; 
 End; 

Procedure Main_One; 
 Var i : Integer; 
 Begin 
  For i := 1 to 2 do 
   Begin 
    InitQ (Ex[i], Q[i], N[i], Sod[i]); 
    Sort_Del (Q[i], Sod[i]); 
   End; 
 End; 

Function Binary (Cd, Ct : Integer; Var Q : Arr1Q; Var s : St9) : Integer; 
 Var i : Integer; 
 Begin 
  While Cd <= Ct do 
   Begin 
     i := (Cd + Ct) div 2; 
     If Q[i] = s Then 
      Begin 
       Binary := i; 
       Exit; 
      End
    Else 
      If Q[i] > s Then Ct := i - 1 Else Cd := i + 1; 
   End; 
 End; 

Procedure Swapi (Var x, y : Integer); 
 Var i : Integer; 
 Begin 
  i := x; x := y; y := i; 
 End; 

Procedure SwapCode (Var Ex : Arr1Ex; Var Q : Arr1Q; Var C : Arr1Code; Var N, Sod : Integer); 
 Var v1, v2, v3 : Integer; 
   i     : Integer; 
 Begin 
   Fillchar ( Back, sizeof (Back), 0); 
   For i := 1 to N do 
    With Ex[i] do 
     Begin 
      v1 := Binary (1, Sod, Q, x); 
      v2 := Binary (1, Sod, Q, y); 
      v3 := Binary (1, Sod, Q, z); 
      C[i].x := Back[v1]; 
      Back[v1] := 2*i - 1; 
      If Back[v2] > Back[v3] Then Swapi (v2, v3); 
      C[i].y := Back[v2]; 
      Back[v2] := 2*i; 
      C[i].z := Back[v3]; 
      Back[v3] := 2*i; 
      Swapi (C[i].y, C[i].z); 
     End; 
 End; 

Procedure Main_Two; 
 Var i : Integer; 
 Begin 
  For i := 1 to 2 do 
   SwapCode (Ex[i], Q[i], C[i], N[i], Sod[i]); 
 End; 

Function Min (x, y : Integer) : Integer; 
 Begin 
  If x < y Then Min := x Else Min := y; 
 End; 

Function Row (x : Integer) : Integer; 
 Begin 
  If x mod 2 = 0 Then Row := x div 2 Else Row := (x - 1) div 2 + 1; 
 End; 

Function Same (c1, c2 : ReCode; i, j : Integer) : Integer; 
 Var l1, l2, l3 : Integer; 
 Begin 
  If (c1.x mod 2 = c2.x mod 2) and (i - Row (c1.x) = j - Row (c2.x)) Then 
                                     l1 := limit 
            Else l1 := Min (i - Row (c1.x), j - Row (c2.x)); 

  If (c1.y mod 2 = c2.y mod 2) and (i - row (c1.y) = j - row (c2.y)) Then 
            l2 := limit Else l2 := Min (i - row (c1.y), j - row (c2.y)); 

  If (c1.z mod 2 = c2.z mod 2) and (i - row (c1.z) = j - row (c2.z)) Then 
            l3 := limit Else l3 := Min (i - row (c1.z), j - row (c2.z)); 

  If l1 > l2 Then l1 := l2; 
  If l1 > l3 Then l1 := l3; 
  If l1 > 0 Then Same := l1 Else Same := 0; 
 End; 

Procedure Main_three; 
 Var i, j : Integer; 
 Begin 
  Fillchar ( F, sizeof (F), 0); 
  Result := 0; 
  For i := 1 to N[1] do 
   For j := 1 to N[2] do 
     Begin 
       F[i, j] := Min (Same (C[1, i], C[2, j], i, j), F[i - 1, j - 1] + 1); 
       If F[i, j] > Result Then Result := F[i, j]; 
     End; 
 End; 

Procedure Print; 
 Begin 
  Assign (Fo, Tfo); Rewrite (Fo); 
  Writeln (Fo, Result); 
  Close (Fo); 
 End; 

Begin 
  Readlist; 
  Main_One; 
  Main_Two; 
  Main_Three; 
  Print; 
End.