Có ai có tài liệu về IT 2d k ạ!!

IT 2D hình dung như này:

  • Có 1 cây IT to, mỗi nút i1 quản lý hàng L1 --> hàng R1.
  • Trên mỗi nút i, là 1 cây IT. Ở nút i2 quản lý cột L2 --> R2, giá trị của nút này tương ứng với tổng (hoặc min/max) của các ô trong hàng L1 --> hàng R1, cột L2 --> cột R2.

Khi truy vấn hình chữ nhật có 2 đỉnh đối nhau là (X, Y) và (U, V):

  • Tìm các nút trên cây to quản lý các đoạn [L, R] mà [L, R] nằm trong [X, U]
  • Với mỗi nút của cây to, gọi truy vấn trên cây con ở nút đó, cái này giống như truy vấn trên IT 1D thông thường.
Trả lời RR
  Hiện bài gốc

Cảm ơn anh nhiêu !!!