Hướng dẫn e cách làm bài này với.

Bạn hãy tham khảo tại: http://yeulaptrinh.pw/76/spoj-nkstep/