Bài này mình cài O(n^2) AC 100 tuy nhiên time lên đến 0.9s

Mình cài lại bằng chặt nhị phân thì đang có vấn đề:

Nhờ bạn nào chỉ giùm sai đâu:

http://ideone.com/dtFcLi

Thuật toán của bạn thế nào ?

Trả lời khoaplt
  Hiện bài gốc

Thank ban @khoaplt.

Hôm nay đã AC 0.00s sau khi kết hợp cây BIT.

+ f[i]=k[i]-p[i] + max(f[j]) voi k[j]<=p[i]

+ max(f[j]) mình dùng cây BIT để tính.