Trong bài tập vnoi có nhiều bài có nhiều đáp án, bạn nào có chương trình mẫu chấm ngoài của một bài như vậy không cho mình xin với!

Cảm ơn!