bài này sao bây giờ không còn nữa vậy mn?

vn.spoj.com/problems/BRIDGES