ai có kinh nghiệm từ 92.86 lên 100 xin chia sẻ?

Cài bignum bằng mảng

Bạn có dùng dạng bignum nhóm số không ? Là chín chữ số bạn gộp thành một số longint. Rồi tính toán thì tốc độ chạy sẽ nhanh hơn :-?

 

Trả lời khoaplt
  Hiện bài gốc

Có: a[i] lưu 8 chữ số(base=1e8)

Trả lời phuleethanh
  Hiện bài gốc

Mình vừa xem qua thì bài của bạn bị Runtime Error một test.