Cho 1 dãy số có 2k  phần tử có giá trị lần lượt từ 1, 2, 3, 4,… 2k (ghi từ trái sang phải). Người ta lần lượt gấp đôi dãy số theo chiều từ phải sang trái (độ dài sẽ giảm một nửa, số lớp sẽ tăng gấp đôi) cho đến khi dãy số có 2k lớp. Hỏi số nguyên dương N (1<=N<=2k) nằm ở lớp thứ mấy? (tính từ dưới lên). Cho k nguyên dương (k<=30)

VD: xét trường hợp k=3,N=5;

Bước 1: 1  2  3  4  5  6  7  8

Bước 2:

8  7  6  5

1  2  3  4

Bước 3:  4  3

              5  6

              8  7

              1  2

Bước 4:

          2

          7

          6

          3

          4

          5

          8

          1

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím 2 số nguyên dương k và N

Dữ liệu ra: Hiển thị kết quả màn hình là một số nguyên duy nhất chỉ số thứ tự lớp của số N.