Mọi người cho ý kiến: mình dùng QHĐ kết hợp bignum trên mảng nhưng không qua nổi. Khoảng 0.8s

Có cách gì khác không vậy?

mình cũng AC bằng QHD + bignum. Không biết thuật toán của bạn thế nào ?

Trả lời khoaplt
  Hiện bài gốc

https://app.box.com/s/759twq6amqnfka6s0ht2a60wvpxyigdn

    cin >>n >>k;
    for (j=2;j<=k;j++) {f[1][j].n=1; f[1][j].v[1]=2;};
    for (j=2;j<=k;j++) {f[2][j].n=1; f[2][j].v[1]=4;};
    for (i=3;i<=n;i++) f[i][2]=tong(f[i-1][2],f[i-2][2]);
    for(i=3;i<=n;i++)
        for(j=3;j<=k;j++) f[i][j]=tong(f[i-1][j-1],f[i-1][j]);
    for(i=f[n][k].n;i>0;i--) cout <<f[n][k].v[i];
Trả lời phuleethanh
  Hiện bài gốc

Ak bài bạn bị TLE ấy. Bạn phải làm QHD O(N) + bignum thì mới được.

Trả lời khoaplt
  Hiện bài gốc

Bạn có thể gợi ý thêm về QHĐ O(n) được không?

Trả lời khoaplt
  Hiện bài gốc

Cam on ban @khoaplt. Minh da AC voi QHD O(n)

Trả lời phuleethanh
  Hiện bài gốc

Cho minh vai like ban oi :3 *unikey bi hu nen ko go dau dc :( *