e moi hoc a chi nao chi e nhap du lieu bai nay vs!tks

Nếu bạn dùng Pascal, thì có thể:

while not eof(f) do
begin
  read(f, n);
end;