Mọi người vào đây để thảo luận thuật toán Round 3 đi :))

Riêng mình vẫn hóng ai làm được bài VMELLIP...

anh Nguyênnnn