Vào 23:35 tối nay 14/06/2016 Codeforces Round #357 (Div 2) sẽ diễn ra.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.