Vào 23:35 tối nay 16/05/2016 Codeforces Round #353 (Div 2) sẽ diễn ra.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.