Vào 23:35 tối nay 11/05/2016 Codeforces Round #352 (Div 1 & Div 2) sẽ diễn ra.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.