Vào 22:05 tối nay 07/05/2016 Codeforces Round #351 (Div 1 & Div 2) sẽ diễn ra.

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.