Vào 23:35 tối nay 03/03/2016 Codeforces Round #344 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.