Vào 22:35 tối nay 23/01/2016 Codeforces Round #340 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 22:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.