Vào 21:05 tối nay 08/01/2016 Codeforces Round #338 (Div 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 21:00

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.