Vào 23:35 tối nay 23/12/2015 Codeforces Round #336 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.