Vào 23:05 tối nay 09/12/2015 Codeforces Round #335 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:00

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.