Vào 22:35 tối nay 01/12/2015 Codeforces Round #334 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 22:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.