Vào 23:35 tối nay 20/11/2015 Codeforces Round #332 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:30

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.