Vào 23:30 tối nay 15/10/2015 Codeforces Round #326 (Div 1 & 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 23:25

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.

cho e hỏi solution bài 2 Div 2 :)

Trả lời it.lhp.ynwa
  Hiện bài gốc

Bài này tương đương với việc tìm các ước nguyên tố của N.

for i = 2 --> căn N:
 if N mod i == 0:
  i là ước của N
  while N mod i == 0:
   N = N / i     # Khi chia như này, thì mỗi lần tìm đc i là ước, i cũng là số nguyên tố

if N > 1:
 Tìm được thêm 1 ước nguyên tố là giá trị hiện tại của N.