Vào 16:00 chiều nay 28/09/2015 Codeforces Round #322 (Div. 2) sẽ diễn ra.

Thời gian kết thúc đăng ký: 15:55

Mọi người có thể cùng vào đây thảo luận sau khi cuộc thi kết thúc.