kien_coi_1997
user-avatar

Nguyễn Kiên

Đóng góp: 29

Ngày sinh: 30/11/1997

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 01/05/2016

Kết nối tài khoản

VOJ: kc97ble (66.21 điểm)

Topcoder: Chưa kết nối

Khử nhân ma trận

Bài viết đã được chuyển đến Thư viện VNOI mới.