STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
15062634 TWOSAT Đạt yêu cầu 0.01 3.7M C++ (g++ 4.3.2)
14481392 DTPYRA 100.0 0.40 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
14479028 DTPYRA 42.0 0.06 280k Pascal (fpc 2.6.4)
13714669 HBTLCA Đạt yêu cầu 0.81 12M C++ (g++ 4.3.2)
12751448 WIFI 100.0 0.56 9.6M C++ (g++ 4.3.2)
12741852 KQUERY2 Đạt yêu cầu 0.66 19M Pascal (fpc 2.6.4)
12674975 CUTSEQS Đạt yêu cầu 0.35 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
12427241 VOSCOMPS 100.0 0.70 9.1M C++ (g++ 4.3.2)
12385367 PALINX Đạt yêu cầu 0.71 156M C++ (g++ 4.3.2)
12286581 NKFLOW 100.0 0.08 8.0M C++ (g++ 4.3.2)
11348850 SVADA Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
10941461 JOBSET 100.0 0.13 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
10812149 AZNET 100.0 4.46 19M C++ (g++ 4.3.2)
10533906 DIFFSTR 100.0 0.18 13M C++ (g++ 4.3.2)
10533585 REKMP 100.0 0.11 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
10494421 BNMT Đạt yêu cầu 0.11 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10034471 NKLP 100.0 0.07 5.3M C++ (g++ 4.3.2)
9987078 QBCAKE Đạt yêu cầu 0.07 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
9930655 MMINPER Đạt yêu cầu 0.04 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9930547 LSCSC Đạt yêu cầu 0.13 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
9921858 TOINCSEQ 100.0 0.46 5.3M C++ (g++ 4.3.2)
9888122 AVLBIT 100.0 27.31 37M C++ (g++ 4.3.2)
9879485 VMTRIP 100.0 5.19 17M C++ (g++ 4.3.2)
9879480 VMSCALE 100.0 2.07 8.2M C++ (g++ 4.3.2)
9879476 DIVSEQQ 100.0 9.42 9.5M C++ (g++ 4.3.2)
9879451 ONE4EVER Đạt yêu cầu 0.66 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9876240 NDCCARD Đạt yêu cầu 0.05 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9131176 MCITYHAL Đạt yêu cầu 0.00 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
9020886 NKMINES 100.0 0.00 14M C++ (g++ 4.3.2)
8961165 DEMSO 100.0 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
8960645 VNABOR 100.0 0.79 5.4M C++ (g++ 4.3.2)
8958948 VCRISIS 100.0 0.00 4.4M C++ (g++ 4.3.2)
8958706 LEM7 100.0 0.39 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
8955916 CONANSP 100.0 0.17 13M C++ (g++ 4.3.2)
8953967 LQDQPER Đạt yêu cầu 0.95 34M C++ (g++ 4.3.2)
8948339 MKOKOS 100.0 0.62 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8947806 PBCPOINT 100.0 0.18 7.2M C++ (g++ 5.1)
8947132 VWORDS 100.0 0.00 6.0M C++ (g++ 4.3.2)
8944803 VKNIGHTS 100.0 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
8941784 V8MAYORS 100.0 0.22 7.9M C++ (g++ 5.1)
8933052 LQDBUS 100.0 0.21 4.9M C++ (g++ 4.3.2)
8928750 NKPARITY 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8927941 NKBUSD 100.0 0.00 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
8853722 MPYRAMID 100.0 3.45 26M C++ (g++ 4.3.2)
8847938 FENCE 65.0 1.88 4.9M C++ (g++ 4.3.2)
8846268 NKTEST 100.0 0.10 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8815697 WINNER 100.0 2.56 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
8801380 LIQ Đạt yêu cầu 1.34 178M Java (JavaSE 8u51)
8801294 POST Đạt yêu cầu 0.28 178M Java (JavaSE 8u51)
8778369 VMMTFIVE 100.0 0.60 2.8M C++ (g++ 4.3.2)