STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
14794954 AZNET 100.0 1.94 4.5M C++ (g++ 4.3.2)
11865568 NSRAIL 100.0 4.07 1018M C++ (g++ 4.3.2)
11228011 QBTRANS Đạt yêu cầu 0.00 11M C++ (g++ 4.3.2)
10959460 NKMOBILE 5.0 0.00 18M C++ (g++ 4.3.2)
10038414 MTRIAREA Đạt yêu cầu 0.05 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10037457 NKPOS 100.0 0.00 8.1M C++ (g++ 4.3.2)
10037265 TJALG 100.0 0.91 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
10037087 GRAPH_ 100.0 1.34 5.9M C++ (g++ 4.3.2)
10033882 LUBENICA 90.0 1.29 17M C++ (g++ 4.3.2)
10033618 NKFLOW 100.0 0.31 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
9917123 AVLBIT 100.0 26.80 26M C++ (g++ 4.3.2)
9877539 INFORMAC 100.0 0.20 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9871966 C11PNUM 100.0 0.11 25M C++ (g++ 4.3.2)
9871720 DIVSEQQ 100.0 6.93 11M C++ (g++ 4.3.2)
9765098 NKSGAME 86.0 0.56 3.3M C++ (g++ 5.1)
9750861 VMBW 100.0 2.34 8.4M C++ (g++ 4.3.2)
9705565 C11ANT 100.0 2.37 7.8M C++ (g++ 4.3.2)
9702198 VMMIRROR 100.0 7.74 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
9690541 FOURPOS 60.0 9.00 30M C++ (g++ 4.3.2)
9683719 NKINV 100.0 0.54 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
9671845 NDCCARD Đạt yêu cầu 2.26 384M C++ (g++ 4.3.2)
9620400 C11COMP 98.0 14.26 12M C++ (g++ 4.3.2)
9611814 SEARCH1 100.0 0.80 63M C++ (g++ 4.3.2)
9611773 SEARCH 100.0 0.12 4.8M C++ (g++ 4.3.2)
9365048 MELE3 Đạt yêu cầu 0.02 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9364021 MELE2 Đạt yêu cầu 0.04 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
9363625 SUMS Đạt yêu cầu 0.26 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
9284379 GOHOME 100.0 4.76 149M C++ (g++ 4.3.2)
9062591 NKLAND 100.0 0.08 2.6M C++ (g++ 5.1)
8741998 RABGAME1 90.0 1.80 20M C++ (g++ 4.3.2)
8741617 RABGAME 100.0 0.68 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
8581405 C11XU 100.0 0.61 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
8505220 MESSAGE1 94.0 6.12 30M C++ (g++ 4.3.2)
8489699 PAGAIN Đạt yêu cầu 0.23 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
8474252 LSEA 100.0 3.12 49M C++ (g++ 4.3.2)
8453708 CVPDROME Đạt yêu cầu 9.16 19M C++ (g++ 4.3.2)
8414174 JUPI 85.0 0.09 6.8M C++ (g++ 4.3.2)
8414141 BCHESS 100.0 2.65 64M C++ (g++ 4.3.2)
8414065 DGOLD 80.0 0.57 13M C++ (g++ 4.3.2)
8397133 RAYGUN 100.0 2.05 20M C++ (g++ 4.3.2)
8394367 LQDGRAPE Đạt yêu cầu 2.52 397M C++ (g++ 4.3.2)
8363466 GRAPE 92.0 0.32 397M C++ (g++ 4.3.2)
8133643 FUKU11J Đạt yêu cầu 0.06 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
7657143 SIGNAL Đạt yêu cầu 1.76 316k Pascal (fpc 2.6.4)
7644173 TCOSEG 100.0 4.12 252k Pascal (fpc 2.6.4)
7643351 ROPER Đạt yêu cầu 0.11 1.0M Pascal (fpc 2.6.4)
7642707 VOVAGAME 100.0 56.24 632k Pascal (fpc 2.6.4)
7641314 TCOCOLOR 100.0 2.77 115M Pascal (fpc 2.6.4)
7639004 C11STR2 100.0 0.04 788k Pascal (fpc 2.6.4)
7631610 SAILS 100.0 4.35 1.5M Pascal (fpc 2.6.4)