STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
14647698 NKDEC 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
14605330 NK05EOPR Đạt yêu cầu 0.02 452k Pascal (fpc 2.6.4)
14585080 NKRTEST 100.0 1.98 18M Pascal (fpc 2.6.4)
14486267 KNCB 85.0 1.08 4.3M C++ (g++ 4.3.2)
13415678 REFORM 100.0 2.52 40M C++ (g++ 4.3.2)
13412770 VODIVIDE 100.0 0.78 60M C++ (g++ 4.3.2)
13409190 CINEMA 100.0 5.46 4.0M Pascal (fpc 2.6.4)
13174634 PVOI14_5 100.0 0.99 11M C++ (g++ 4.3.2)
12975483 WINNER 100.0 2.52 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12975481 WINNER 90.0 2.20 1.5M Pascal (fpc 2.6.4)
11348867 POST Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
10802810 MINROAD 100.0 0.76 7.3M C++ (g++ 4.3.2)
10802705 JOBSET 4.0 0.00 8.4M Pascal (fpc 2.6.4)
10802429 LCS2X 100.0 2.00 9.0M Pascal (fpc 2.6.4)
10678738 BEADSNB 60.0 0.06 1.8M Pascal (fpc 2.6.4)
10678726 JEWELNB 100.0 2.57 33M C++ (g++ 4.3.2)
10678724 NETWRKNB 100.0 2.00 29M C++ (g++ 4.3.2)
10678720 PERIODNB 100.0 2.12 115M Pascal (fpc 2.6.4)
10678716 ACMNB 100.0 0.52 232k Pascal (fpc 2.6.4)
10678714 QUEENNB 100.0 0.47 5.0M Pascal (fpc 2.6.4)
10302675 QBSTR Đạt yêu cầu 0.00 198M C++ (g++ 4.3.2)
9571059 SUBSTR Đạt yêu cầu 0.05 8.4M C++ (g++ 4.3.2)
9522472 VMSCRMBL 100.0 0.47 10M C++ (g++ 4.3.2)
9492564 VMCOUNT 100.0 0.00 1.6M Text (plain text)
9082130 STMERGE 100.0 1.56 24M Pascal (fpc 2.6.4)
8839595 MESSAGE1 28.0 1.09 39M Pascal (fpc 2.6.4)
8839404 MESSAGE1 70.0 1.01 42M C++ (g++ 4.3.2)
8808870 VMMTFIVE 100.0 0.04 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
8524082 COMNET 63.0 2.26 34M C++ (g++ 4.3.2)
8515665 COMNET 0.0 0.00 24M Pascal (fpc 2.6.4)
8515646 BONUS13 100.0 2.87 400k Pascal (fpc 2.6.4)
7257377 KDIFF 16.0 0.38 8.4M C++ (g++ 4.3.2)
7227851 PAGODA 90.0 0.01 4.7M C++ (g++ 4.3.2)
6394466 FIBVAL 50.0 0.69 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
6016336 QBMAX Đạt yêu cầu 0.00 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
5776454 MAXNUM Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
5528306 NTHUGE 52.0 2.18 3.1M Pascal (fpc 2.6.4)
4769519 GSS Đạt yêu cầu 0.16 23M C++ (g++ 4.3.2)
3913232 VCOWFLIX 100.0 0.00 9.8M Pascal (fpc 2.6.4)
2624603 FIRS 100.0 0.77 1.4M Pascal (fpc 2.6.4)
2583600 LINEGAME 100.0 2.45 35M Pascal (fpc 2.6.4)
2429675 QTREE3 75.0 1.03 17M C++ (g++ 5.1)
2131768 KKDD 95.0 14.73 2.7M C++ (g++ 5.1)
1975847 NKSP 95.0 0.91 4.0M C++ (g++ 5.1)
1903169 QBPOINT Đạt yêu cầu 3.90 2.6M C++ (g++ 5.1)
1742195 VBLOCKS 100.0 0.04 4.4M C++ (g++ 5.1)
1706925 MEDIAN Đạt yêu cầu 0.74 3.5M C++ (g++ 5.1)
1675843 CPPSET Đạt yêu cầu 0.11 4.0M C++ (g++ 5.1)
1643226 LSFIGHT 100.0 4.94 976k Pascal (fpc 2.6.4)
1625134 NOTE 100.0 0.00 556k Pascal (fpc 2.6.4)