STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
14401909 MBLAST Đạt yêu cầu 0.07 16M Pascal (fpc 2.6.4)
14315854 QBHV Đạt yêu cầu 0.03 98M Pascal (fpc 2.6.4)
13417547 REFORM 100.0 2.81 40M C++ (g++ 4.3.2)
13417504 TFIELD 100.0 1.54 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
13417498 VODIVIDE 100.0 0.81 60M C++ (g++ 4.3.2)
13417470 CRYPTKEY 100.0 5.87 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
13301512 PVOI14_2 100.0 3.15 57M C++ (g++ 4.3.2)
13301511 PVOI14_4 100.0 1.16 7.1M C++ (g++ 4.3.2)
13192257 PVOI14_3 100.0 1.65 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
13191957 PVOI14_1 100.0 0.86 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
13180452 PVOI14_6 100.0 0.30 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
13179801 PVOI14_5 100.0 0.23 4.8M C++ (g++ 4.3.2)
12816193 VOSLIS 100.0 1.44 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
12816191 VOSLIS 100.0 1.46 3.3M C++ (g++ 5.1)
12810047 VOSTREE2 100.0 1.52 6.9M C++ (g++ 4.3.2)
12809809 TPCLKNUM 100.0 0.00 4.9M C++ (g++ 4.3.2)
12809674 VPDOMINO 100.0 2.15 8.6M C++ (g++ 5.1)
12809631 VPDOMINO 100.0 4.45 8.0M C++ (g++ 4.3.2)
12799698 HBTLAST 100.0 2.72 6.6M C++ (g++ 4.3.2)
12799060 VPBINDEG 100.0 1.26 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
12792790 REKMP 100.0 0.45 6.2M C++ (g++ 4.3.2)
12792371 NKLUCK 100.0 21.29 12M C++ (g++ 4.3.2)
12792218 KMEDIAN Đạt yêu cầu 0.19 6.4M C++ (g++ 4.3.2)
12791936 GRAYCODE 100.0 0.08 3.5M C++ (g++ 4.3.2)
12551787 LUBENICA 100.0 0.87 35M C++ (g++ 4.3.2)
12541892 NKREZ 100.0 0.07 4.4M C++ (g++ 4.3.2)
12313895 HBT1D 100.0 7.57 31M C++ (g++ 4.3.2)
12313070 LTEAM 100.0 8.70 94M C++ (g++ 4.3.2)
12312532 NDCCARD Đạt yêu cầu 0.20 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
12312377 DIVSEQQ 100.0 6.16 11M C++ (g++ 4.3.2)
12233038 VMAZE 100.0 8.20 207M Pascal (fpc 2.6.4)
12206212 VMATRIX 100.0 3.83 15M C++ (g++ 5.1)
12203189 VMCANDLE 100.0 0.00 396k Pascal (fpc 2.6.4)
12203163 VMGCDSUM 95.0 2.54 404k Pascal (fpc 2.6.4)
12127852 VQUERY 95.0 2.74 16M C++ (g++ 4.3.2)
12127838 VMCOFFEE 100.0 0.33 1.1M Pascal (fpc 2.6.4)
12127834 VMQUABEO 100.0 3.60 8.8M Pascal (fpc 2.6.4)
12127832 VMGOLD 100.0 0.06 49M C++ (g++ 4.3.2)
12127828 VMREL6 100.0 0.00 4.2M Pascal (fpc 2.6.4)
12093883 VMSPEED 100.0 0.45 20M Pascal (fpc 2.6.4)
11736317 C11POST 100.0 0.09 5.1M C++ (g++ 5.1)
11657722 FAREY3 Đạt yêu cầu 3.66 6.1M Pascal (fpc 2.6.4)
11153606 CPRIME Đạt yêu cầu 0.82 118M Pascal (fpc 2.6.4)
10809250 LCS2X 100.0 2.98 18M Pascal (fpc 2.6.4)
10572165 KVIP 100.0 1.13 15M C++ (g++ 5.1)
10526882 C11XOA 100.0 3.67 424k Pascal (fpc 2.6.4)
10526859 DIFFSTR 100.0 0.06 22M Pascal (fpc 2.6.4)
10381881 KQUERY Đạt yêu cầu 0.34 11M C++ (g++ 4.3.2)
10380784 C11WATER 100.0 7.46 22M C++ (g++ 4.3.2)
10380684 NKSGAME 100.0 0.17 3.3M C++ (g++ 5.1)