STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
15451784 VNCUT 50.0 0.00 98M C++ (g++ 4.3.2)
15451762 VNCUT Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 4.3.2)
15451733 VNCUT 50.0 0.00 99M C++14 (g++ 5.1)
15451395 VNCUT 16.0 0.00 99M C++14 (g++ 5.1)
15451332 VNCUT 0.0 0.00 0k C++14 (g++ 5.1)
15451315 VNCUT 0.0 0.00 0k C++14 (g++ 5.1)
15439984 MEO 50.0 0.04 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
15439951 MEO 50.0 0.04 3.3M C++14 (g++ 5.1)
15438022 POST Đạt yêu cầu 0.00 3.4M C++14 (g++ 5.1)
15438016 POST Lỗi biên dịch -1.00 - C++14 (g++ 5.1)
15436760 LINEGAME 100.0 0.89 7.1M C++14 (g++ 5.1)
15405680 NEAREST Kết quả sai 0.00 5.6M C++14 (g++ 5.1)
15405656 NEAREST Đạt yêu cầu 0.54 5.7M C++14 (g++ 5.1)
15405644 NEAREST Đạt yêu cầu 0.50 5.6M C++14 (g++ 5.1)
15400946 NEAREST Kết quả sai 0.00 4.9M C++14 (g++ 5.1)
15400787 NEAREST Kết quả sai 0.00 4.9M C++14 (g++ 5.1)
15400597 NEAREST Kết quả sai 0.00 4.9M C++14 (g++ 5.1)
15400559 NEAREST Kết quả sai 0.00 4.9M C++14 (g++ 5.1)
15400552 NEAREST Lỗi biên dịch -1.00 - C++14 (g++ 5.1)
15400326 NEAREST Lỗi thực thi 0.00 4.9M C++14 (g++ 5.1)
15400318 NEAREST Lỗi biên dịch -1.00 - C++14 (g++ 5.1)
15400316 NEAREST Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 4.3.2)
15400312 NEAREST Lỗi biên dịch -1.00 - ADA 95 (gnat 5.1)
15381973 POST Lỗi thực thi 0.01 8.8M Python (python 2.7.10)
15381971 POST Lỗi thực thi 0.00 8.8M Python (python 2.7.10)
15381962 POST3 Lỗi thực thi 0.00 8.8M Python (python 2.7.10)
15381582 POST Lỗi thực thi 0.00 8.8M Python (python 2.7.10)
15381572 POST Lỗi biên dịch -1.00 - Python 3 (python 3.4)
15381552 POST Lỗi thực thi 0.00 8.8M Python (python 2.7.10)
15381542 POST Lỗi thực thi 0.00 8.8M Python (python 2.7.10)
15177265 NKLINEUP 100.0 2.29 4.3M C++ (g++ 4.3.2)
15177246 NKLINEUP 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
15177243 VECTOR Lỗi thực thi 0.00 4.3M C++ (g++ 4.3.2)
15177213 NKLINEUP 0.0 0.00 0k C++ (g++ 4.3.2)
14935669 QBMAX Đạt yêu cầu 0.00 3.6M C++ (g++ 5.1)
14935636 QBMAX Kết quả sai 0.00 3.7M C++ (g++ 5.1)
14935628 QBMAX Kết quả sai 0.00 3.7M C++ (g++ 5.1)
14935529 PNUMBER Đạt yêu cầu 0.12 3.3M C++ (g++ 5.1)
14935520 PNUMBER Quá thời gian -1.00 3.4M C++ (g++ 5.1)
14935308 PNUMBER Kết quả sai 0.00 3.4M C++ (g++ 5.1)
14935289 PNUMBER Kết quả sai 0.00 3.3M C++ (g++ 5.1)
14935249 PNUMBER Kết quả sai 0.00 3.3M C++ (g++ 5.1)
14935240 PNUMBER Kết quả sai 0.00 3.3M C++ (g++ 5.1)
14935089 PNUMBER Kết quả sai 0.00 3.3M C++ (g++ 5.1)
14935042 PNUMBER Kết quả sai 0.00 3.3M C++ (g++ 5.1)
14935037 PNUMBER Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 5.1)
14935021 PNUMBER Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 4.3.2)
14934994 PNUMBER Lỗi biên dịch -1.00 - C++ (g++ 4.3.2)
14934933 POST Đạt yêu cầu 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
14933256 QBMAX Kết quả sai 0.00 3.6M C++ (g++ 5.1)