STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
13742386 C11TCT Đạt yêu cầu 0.74 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
13369020 C11YARD 90.0 13.93 91M C++ (g++ 4.3.2)
12409417 DQUERY Đạt yêu cầu 0.31 7.8M C++ (g++ 4.3.2)
12127414 SEC 84.0 6.62 26M C++ (g++ 4.3.2)
12120340 CHAIN2 100.0 1.88 39M C++ (g++ 4.3.2)
12089040 VMGCDSUM 100.0 0.69 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12089034 VMCANDLE 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12088852 VMCOFFEE 100.0 0.30 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
12086302 VMLSEQ 30.0 0.03 7.6M C++ (g++ 4.3.2)
12086298 VMQUABEO 100.0 0.72 22M C++ (g++ 4.3.2)
12061594 HSPC14G Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12061520 HSPC14A Đạt yêu cầu 3.47 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
11508319 DHLEXP 71.0 1.72 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
11490945 DHSERV 100.0 0.62 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
11490819 DHFUNC 100.0 2.91 5.1M C++ (g++ 4.3.2)
11486707 DHRECT 100.0 0.32 7.8M C++ (g++ 4.3.2)
10797782 LCS2X 100.0 0.39 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10797600 MINROAD 100.0 0.78 8.9M C++ (g++ 4.3.2)
10766899 C11NUM Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10753699 C11POST 100.0 19.89 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10624892 C11SSTR 46.0 0.00 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
10570605 KVIP 100.0 1.35 7.3M C++ (g++ 4.3.2)
10548901 C11SEQ 100.0 6.03 7.4M C++ (g++ 4.3.2)
10529718 C11XOA 100.0 1.76 257M C++ (g++ 4.3.2)
10446562 NTSEQ 100.0 1.97 4.0M C++ (g++ 4.3.2)
10445794 NTSEQ 100.0 2.79 7.1M Pascal (fpc 2.6.4)
10153176 SKFIB Đạt yêu cầu 1.23 34M C++ (g++ 4.3.2)
10148777 C11LOCK 98.0 4.56 4.5M C++ (g++ 4.3.2)
10118968 BWPOINTS 100.0 2.80 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9998219 NKINV 100.0 0.00 3.1M C++ (g++ 4.3.2)
9909764 NKLETTER 100.0 0.01 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
9907748 PBCSEQ 100.0 0.14 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
9907488 LIS Đạt yêu cầu 0.00 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
9903945 LIQ Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
9901643 NKNUMFRE 100.0 0.08 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
9899656 PNUMBER Đạt yêu cầu 0.07 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
9899443 POST Đạt yêu cầu 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
9679474 LSRLE Đạt yêu cầu 0.01 476k Pascal (fpc 2.6.4)
8961667 BONUS13 70.0 2.66 404k Pascal (fpc 2.6.4)
8961655 MESSAGE1 42.0 1.39 612k Pascal (fpc 2.6.4)
8961230 ORGAN 64.0 1.50 28M Pascal (fpc 2.6.4)
8958991 TOURS13 60.0 0.09 8.2M Pascal (fpc 2.6.4)
8958943 COMNET 100.0 3.72 19M Pascal (fpc 2.6.4)
8920862 BINARY2 Đạt yêu cầu 0.01 4.0M Pascal (fpc 2.6.4)
8865165 STMERGE 100.0 1.57 24M Pascal (fpc 2.6.4)
8462612 NKLEAGUE 100.0 0.00 240k Pascal (fpc 2.6.4)
8448562 TRAVEL12 90.0 1.39 3.5M Pascal (fpc 2.6.4)
8440212 CENTRE28 100.0 0.05 4.1M Pascal (fpc 2.6.4)
8433562 JUPI 100.0 0.71 24M Pascal (fpc 2.6.4)
8426431 CVPDROME Đạt yêu cầu 1.86 7.1M Pascal (fpc 2.6.4)