STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
13486161 BIGNUM Đạt yêu cầu 0.20 41M Python (PyPy 2.4)
13466646 VODIVIDE 30.0 0.44 7.6M Python (python 2.7.10)
13188424 PVOI14_1 55.0 0.61 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12964176 VOS4DCUB 100.0 12.28 81M C++ (g++ 4.3.2)
12964159 VOSNSEQ 100.0 19.95 579M C++ (g++ 4.3.2)
12775802 C11CUT 100.0 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12738094 VOSPOW 100.0 37.21 130M C++ (g++ 4.3.2)
12668641 KSPREE Đạt yêu cầu 0.03 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12607642 VOSEXP 100.0 50.44 61M C++ (g++ 4.3.2)
12527014 NKTEAM 100.0 0.31 4.6M C++ (g++ 4.3.2)
12322459 VOS2SUM 100.0 22.70 503M C++ (g++ 4.3.2)
12206231 VQUERY 100.0 0.55 40M C++ (g++ 4.3.2)
12145416 LABUDOVI Đạt yêu cầu 0.68 81M C++ (g++ 4.3.2)
12105982 HEADTAIL 76.0 6.56 28M C++ (g++ 4.3.2)
12059288 C11LOCK 32.0 0.00 15M C++ (g++ 4.3.2)
11975977 MINROAD 100.0 0.81 2.5M Pascal (fpc 2.6.4)
11946782 QTREE3 100.0 1.29 14M C++ (g++ 4.3.2)
11940728 MINK Đạt yêu cầu 0.06 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
11850008 LQDRACE 100.0 5.58 47M C++ (g++ 4.3.2)
11769898 POST2 Đạt yêu cầu 0.08 7.2M C++ (g++ 4.3.2)
11685162 PERIODNB 100.0 1.08 267M Pascal (fpc 2.6.4)
11496354 PALINY Đạt yêu cầu 0.00 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
11257354 MEO 100.0 3.95 4.8M C++ (g++ 4.3.2)
11013604 VMTREE 60.0 0.94 10M C++ (g++ 4.3.2)
10969747 DTTUI2 100.0 0.33 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
10948293 KTOUR 100.0 5.87 7.2M C++ (g++ 4.3.2)
10944311 LEM5 100.0 0.55 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
10943950 ONBRIDGE Đạt yêu cầu 0.08 11M C++ (g++ 4.3.2)
10842092 FMATCH Đạt yêu cầu 0.22 5.7M C++ (g++ 4.3.2)
10802678 JOBSET 30.0 0.00 17M C++ (g++ 4.3.2)
10802666 QOS 100.0 1.94 772M C++ (g++ 4.3.2)
10798785 BALLGMVN 100.0 1.89 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
10786621 QMAX2 Đạt yêu cầu 0.10 4.5M C++ (g++ 4.3.2)
10778071 NKLUCK 100.0 31.02 18M C++ (g++ 4.3.2)
10771695 DTTUI1 100.0 10.19 19M C++ (g++ 4.3.2)
10760250 ASSIGN1 Đạt yêu cầu 0.13 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10759932 NKSET 100.0 8.47 9.0M C++ (g++ 4.3.2)
10753951 FLOYD Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10746129 MILITARY Đạt yêu cầu 0.19 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
10739059 SAFENET2 100.0 0.02 8.0M C++ (g++ 4.3.2)
10733650 NKPOS 30.0 0.00 4.2M C++ (g++ 4.3.2)
10733526 LIS Đạt yêu cầu 0.00 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
10728089 VOPLANE 96.0 1.35 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
10724900 QBTRANS Đạt yêu cầu 0.00 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
10720230 BIGNUM Đạt yêu cầu 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
10719914 LUBENICA 100.0 0.87 30M C++ (g++ 4.3.2)
10719707 QBSCHOOL Đạt yêu cầu 0.00 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
10719634 QBMST Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
10719248 VOGCDSUM 100.0 3.33 19M C++ (g++ 4.3.2)
10690003 BLAND 100.0 6.36 3.0M C++ (g++ 4.3.2)