STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
14895202 MTREE Đạt yêu cầu 0.22 9.9M C++ (g++ 4.3.2)
14893198 VKNIGHTS 81.0 0.02 4.3M C++ (g++ 4.3.2)
14877529 V8SCORE 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
14828002 DQUERY Đạt yêu cầu 0.37 26M C++ (g++ 4.3.2)
14670885 PVOI14_5 50.0 0.72 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
14664034 SAFENET2 100.0 0.03 6.3M C++ (g++ 4.3.2)
14645280 SHTH Đạt yêu cầu 0.40 84M C++ (g++ 4.3.2)
14644701 PATULJCI Đạt yêu cầu 2.30 8.7M C++ (g++ 4.3.2)
14642472 SHCH Đạt yêu cầu 0.01 23M C++ (g++ 4.3.2)
14635105 PVOI14_2 100.0 1.64 202M C++ (g++ 5.1)
14631764 VOBIGNUM 100.0 5.33 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
14631518 VOTREE 85.0 2.80 16M C++ (g++ 4.3.2)
14631273 DIGIT0 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
14630272 KTUAN Đạt yêu cầu 0.67 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
14629728 CTNBULLS 100.0 0.00 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
14434644 SPSEQ Đạt yêu cầu 0.17 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
14420124 REVAMP 100.0 0.71 7.3M C++ (g++ 4.3.2)
14159119 VOSMAXK 100.0 2.84 22M C++ (g++ 4.3.2)
14121864 DHLOCO 100.0 0.00 3.1M C++ (g++ 5.1)
14121834 DHFRBUS 100.0 1.40 12M C++ (g++ 5.1)
14121791 DHTABLE2 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
14121764 DHEXP 100.0 0.15 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
14121756 DHLOCK 100.0 2.95 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
14054764 C11TCT Đạt yêu cầu 4.52 5.7M C++ (g++ 4.3.2)
12811009 VPDOMINO 100.0 1.58 7.6M C++ (g++ 4.3.2)
12808210 SMARTDOG 28.0 0.14 5.7M C++ (g++ 4.3.2)
12807622 HBTLCA Đạt yêu cầu 2.85 18M C++ (g++ 4.3.2)
12803300 LNACS 100.0 0.18 6.5M C++ (g++ 4.3.2)
12802986 VOSEXP 100.0 62.72 170M C++ (g++ 4.3.2)
12766429 SKWLTH Đạt yêu cầu 0.02 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
12762165 NKREZ 100.0 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12762095 QTGIFT1 Đạt yêu cầu 0.55 18M C++ (g++ 4.3.2)
12761993 VDANGER 100.0 0.02 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12761817 MSE06H Đạt yêu cầu 0.21 33M C++ (g++ 4.3.2)
12752567 ETF Đạt yêu cầu 0.02 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12751942 MMASS Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12751266 DTOGRADA 100.0 4.17 18M C++ (g++ 4.3.2)
12742808 QBPAL Đạt yêu cầu 0.00 4.3M C++ (g++ 4.3.2)
12742449 MOVE12 95.0 1.88 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
12739844 TWOSUM 100.0 0.10 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12739351 VOSPOW 24.0 4.89 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12739158 VOSLIS 100.0 2.79 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12738883 VOSTREE2 100.0 1.22 10M C++ (g++ 4.3.2)
12733048 VMCOFFEE 100.0 0.27 4.2M C++ (g++ 4.3.2)
12723571 QBDIVSEQ Đạt yêu cầu 0.06 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12713781 BWPOINTS 100.0 2.01 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12697312 VOSHANDL 100.0 8.10 5.1M C++ (g++ 4.3.2)
12695842 EQ Đạt yêu cầu 0.06 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12694217 ACMNB 100.0 0.83 12M C++ (g++ 4.3.2)
12694173 BEADSNB 100.0 0.08 4.1M C++ (g++ 4.3.2)