STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
15412247 GSS Đạt yêu cầu 0.11 9.2M C++ (g++ 4.3.2)
15395015 QTREEX Đạt yêu cầu 0.56 4.8M C++ (g++ 4.3.2)
14892850 FMATCH Đạt yêu cầu 0.31 5.2M C++ (g++ 4.3.2)
14859609 COMNET 100.0 2.97 23M C++ (g++ 4.3.2)
14858252 AZNET 100.0 1.97 5.3M C++ (g++ 4.3.2)
14839443 VRATF 100.0 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
14839397 PIZZALOC Đạt yêu cầu 0.12 5.3M C++ (g++ 4.3.2)
14836894 BONUS13 100.0 2.82 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
14836355 DHLOCK 100.0 2.12 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
14832714 VMMTFIVE 100.0 0.02 3.3M C++ (g++ 5.1)
14831705 VMMTFIVE 50.0 0.65 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
14831485 C11TRCNT 100.0 0.00 3.3M C++ (g++ 5.1)
14831357 BONES 100.0 0.00 3.8M C++ (g++ 5.1)
14831337 NDCCARD Đạt yêu cầu 0.32 3.4M C++ (g++ 5.1)
14607623 LEM2 100.0 0.18 11M C++ (g++ 4.3.2)
14607450 GRAPH_ 100.0 0.06 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
14592859 NKONEARC 100.0 0.00 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
14578634 FINDNUM 100.0 0.00 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
14577670 TREAT 100.0 0.10 6.2M C++ (g++ 4.3.2)
14542821 ANT 100.0 2.12 3.0M C++ (g++ 5.1)
14435552 COUNTCBG 100.0 0.16 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
14433501 KMIN 100.0 0.15 3.2M C++ (g++ 4.3.2)
14433107 MYSTERY 100.0 0.00 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
14423359 BWPOINTS 100.0 0.43 4.2M C++ (g++ 4.3.2)
14422017 NKCABLE 100.0 0.00 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
12741207 VMSPEED 100.0 2.14 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
12740826 QMAX2 Đạt yêu cầu 0.09 4.1M C++ (g++ 4.3.2)
12726789 NKINV 100.0 0.00 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12703369 TRAKA 100.0 3.20 9.1M C++ (g++ 4.3.2)
12698305 VOSEXP 46.0 4.18 41M C++ (g++ 4.3.2)
12698138 TPCLKNUM 100.0 0.00 3.4M C++ (g++ 4.3.2)
12696956 VOSCAL 97.0 31.16 60M C++ (g++ 4.3.2)
12688976 DIFFSTR 100.0 0.36 23M C++ (g++ 4.3.2)
12688236 DHSERV 100.0 0.58 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
12680530 DBRACKET Đạt yêu cầu 5.79 15M C++ (g++ 4.3.2)
12676320 NETWRKNB 100.0 1.19 22M C++ (g++ 4.3.2)
12657172 C11POST 100.0 23.99 3.1M C++ (g++ 4.3.2)
12649138 QUEENNB 100.0 0.36 41M C++ (g++ 4.3.2)
12646425 BEADSNB 100.0 0.10 4.5M C++ (g++ 4.3.2)
12645919 PERIODNB 100.0 0.67 98M C++ (g++ 4.3.2)
12645573 ACMNB 100.0 1.21 8.7M C++ (g++ 4.3.2)
12645162 RESTR 100.0 0.29 18M C++ (g++ 4.3.2)
12635782 VOBRACK 100.0 0.05 22M C++ (g++ 4.3.2)
12623052 PHEPNHAN 100.0 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12612831 YPKTH Đạt yêu cầu 1.29 11M C++ (g++ 4.3.2)
12609783 NKLUCK 100.0 24.82 12M C++ (g++ 4.3.2)
12609538 VMHCN 100.0 0.44 18M C++ (g++ 4.3.2)
12606896 C11SEQ4 100.0 0.00 2.6M C++ (g++ 4.3.2)
12590919 VOSLUCKY Đạt yêu cầu 2.90 3.6M C++ (g++ 4.3.2)
12586945 HSPC14H Đạt yêu cầu 0.29 48M C++ (g++ 4.3.2)