STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
14969517 VMROPES 100.0 18.59 87M C++14 (g++ 5.1)
14957656 NKPOLI 100.0 0.68 1341M Java (JavaSE 8u51)
14951305 STONE1 Đạt yêu cầu 0.71 1341M Java (JavaSE 8u51)
14951110 BESTSPOT 100.0 0.07 3.4M C++14 (g++ 5.1)
14949066 PTRANG 100.0 0.00 3.4M C++14 (g++ 5.1)
14884589 NKSPILJA 100.0 0.81 1341M Java (JavaSE 8u51)
14863199 CRITICAL 100.0 0.25 5.5M C++14 (g++ 5.1)
14863009 CRITICAL 55.0 0.80 1341M Java (JavaSE 8u51)
14840420 DHLOCK 100.0 2.58 1342M Java (JavaSE 8u51)
14840153 VODIVIDE 100.0 7.63 1341M Java (JavaSE 8u51)
14817451 MSTRING Đạt yêu cầu 0.00 3.4M C++14 (g++ 5.1)
14815938 ITREE Đạt yêu cầu 0.00 3.4M C++14 (g++ 5.1)
14809534 NKMAXSEQ 100.0 0.00 4.0M C++14 (g++ 5.1)
14808203 MULONE Đạt yêu cầu 0.05 3.3M C++14 (g++ 5.1)
14685760 BNWNIM Đạt yêu cầu 0.21 1340M Java (JavaSE 8u51)
14639097 NUMCON 100.0 0.00 3.2M C++14 (g++ 5.1)
14638828 KMIN 100.0 1.94 1342M Java (JavaSE 8u51)
14637832 NKPALIN 100.0 0.03 18M C++ (g++ 5.1)
14619332 QBSQUARE Đạt yêu cầu 0.18 12M Pascal (fpc 2.6.4)
14616706 MYSTERY 100.0 0.64 1340M Java (JavaSE 8u51)
14068320 LAMP 60.0 0.61 1340M Java (JavaSE 8u51)
14061847 XOR Đạt yêu cầu 0.02 3.4M C++14 (g++ 5.1)
13412918 VOITSORT 100.0 0.79 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
13308207 VOTREE 100.0 6.00 1400M Java (JavaSE 8u51)
13307685 VOBIGNUM 100.0 2.75 1399M Java (JavaSE 8u51)
12323470 C11ANT2 100.0 4.60 22M C++ (g++ 4.3.2)
12323373 VOS2SUM 72.0 8.38 4.6M C++ (g++ 4.3.2)
12244619 VMMARBLE 100.0 3.89 6.8M C++ (g++ 4.3.2)
12243309 VMMARBLE 90.0 5.07 1400M Java (JavaSE 8u51)
12208776 VMWTREE 60.0 37.14 29M C++ (g++ 4.3.2)
12158535 VMLSEQ 100.0 0.46 22M C++ (g++ 4.3.2)
12134933 VMREL6 100.0 0.52 1400M Java (JavaSE 8u51)
12127282 VMPRINCE 65.0 0.01 492M C++ (g++ 4.3.2)
12121143 VQUERY 100.0 2.69 1400M Java (JavaSE 8u51)
12085961 VMSPEED 100.0 1.25 3.0M C++ (g++ 4.3.2)
12034629 HSPC14C Đạt yêu cầu 0.57 79M C++ (g++ 4.3.2)
12034582 HSPC14G Đạt yêu cầu 0.00 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
12034571 HSPC14B Đạt yêu cầu 0.59 5.5M C++ (g++ 4.3.2)
11887515 GOHOME 100.0 4.60 6.1M C++ (g++ 4.3.2)
11876955 KKDD 100.0 5.89 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
11772738 LIS2VN Đạt yêu cầu 0.17 6.0M C++ (g++ 4.3.2)
11739222 VMTRIP 100.0 15.98 1400M Java (JavaSE 8u51)
11726383 VOLIGHTS 100.0 2.07 1400M Java (JavaSE 8u51)
11548407 GRAPH_ 100.0 0.85 3.8M C++ (g++ 4.3.2)
11531618 BONGDA Đạt yêu cầu 0.02 2.8M C++ (g++ 4.3.2)
11523927 CARDS Đạt yêu cầu 1.04 5.0M C++ (g++ 4.3.2)
11476283 DHRECT 100.0 1.22 1399M Java (JavaSE 8u51)
11476253 DHLEXP 100.0 1.12 1400M Java (JavaSE 8u51)
11473271 DHSERV 100.0 1.81 1400M Java (JavaSE 8u51)
11473220 DHFUNC 100.0 1.42 1400M Java (JavaSE 8u51)