STT Mã bài Kết quả Thời gian Bộ nhớ Ngôn ngữ
14909407 QMAX4 Đạt yêu cầu 0.21 1.9M Pascal (fpc 2.6.4)
14354063 NTTREE Đạt yêu cầu 0.00 936k Pascal (fpc 2.6.4)
14283605 HBTLCA Đạt yêu cầu 0.51 14M C++ (g++ 4.3.2)
14172645 VMDOMINO 100.0 0.67 4.3M C++14 (g++ 5.1)
14157360 PATULJCI Đạt yêu cầu 2.34 6.9M C++14 (g++ 5.1)
14155213 NKPAIRS 100.0 1.24 17M C++14 (g++ 5.1)
14152157 SAILS 100.0 1.42 11M C++14 (g++ 5.1)
14144393 NKMINERS 100.0 0.22 3.2M C++14 (g++ 5.1)
14144230 FLOOD 100.0 1.93 16M C++14 (g++ 5.1)
14142139 TRAINING 100.0 0.03 7.2M C++14 (g++ 5.1)
14137916 SALESMAN 100.0 3.10 22M C++14 (g++ 5.1)
14132961 XYZ 100.0 0.01 3.5M C++ (g++ 5.1)
14132594 DHTABLE2 100.0 0.00 400k Pascal (fpc 2.6.4)
14132280 DHLOCK 100.0 1.72 3.0M C++14 (g++ 5.1)
14131663 DHEXP 100.0 0.16 3.7M C++14 (g++ 5.1)
14131630 DHFRBUS 100.0 1.24 11M C++14 (g++ 5.1)
14131580 DHLOCO 100.0 0.00 3.1M C++14 (g++ 5.1)
14131430 DHTABLE 100.0 0.00 452k Pascal (fpc 2.6.4)
14093526 C11GAR 100.0 0.52 3.5M C++14 (g++ 5.1)
14092989 BARIC 100.0 0.01 5.6M C++14 (g++ 5.1)
14092535 BALGAME3 Đạt yêu cầu 0.61 23M C++14 (g++ 5.1)
14091194 BALGAME2 Đạt yêu cầu 0.28 3.9M C++14 (g++ 5.1)
14090820 ATOURISM Đạt yêu cầu 0.26 255M C++14 (g++ 5.1)
14090214 C11ANT 100.0 1.45 3.8M C++14 (g++ 5.1)
14083520 ASSASSIN 97.0 4.79 7.3M C++14 (g++ 5.1)
14080375 BOXES Đạt yêu cầu 2.88 15M C++ (g++ 4.3.2)
13992458 MCITYHAL Đạt yêu cầu 0.00 320k Pascal (fpc 2.6.4)
13858145 NKBUILD 100.0 0.25 4.2M C++14 (g++ 5.1)
13850051 HSPC14B Đạt yêu cầu 0.34 5.2M C++ (g++ 5.1)
13837374 PTRANG 100.0 0.10 26M C++14 (g++ 5.1)
13824653 SIGNAL Đạt yêu cầu 1.81 3.1M C++14 (g++ 5.1)
13805769 QBPIZZA Đạt yêu cầu 0.39 3.2M C++14 (g++ 5.1)
13784870 LSRLE Đạt yêu cầu 0.00 3.2M C++14 (g++ 5.1)
13768709 RAYGUN 96.0 3.05 11M C++14 (g++ 5.1)
13767951 LIGHTS Đạt yêu cầu 0.00 3.1M C++ (g++ 5.1)
13765229 NKMOU 100.0 2.78 164M C++14 (g++ 5.1)
13761594 MTELE Đạt yêu cầu 0.04 72M C++14 (g++ 5.1)
13758939 BAABO Đạt yêu cầu 0.08 30M C++ (g++ 4.3.2)
13746562 C11TCT Đạt yêu cầu 4.12 3.4M C++14 (g++ 5.1)
13745950 CAVLI Đạt yêu cầu 0.84 15M C++14 (g++ 5.1)
13730119 SMARTDOG 100.0 9.10 35M C++14 (g++ 5.1)
13725515 KL11B Đạt yêu cầu 3.27 65M C++ (g++ 4.3.2)
13660881 TRI_ Đạt yêu cầu 5.72 10M C++ (g++ 5.1)
13655190 HARBINGE Đạt yêu cầu 1.00 27M C++ (g++ 5.1)
13612904 MEXICO 79.0 3.39 45M C++ (g++ 4.3.2)
13607344 POINTS2 100.0 0.08 3.3M C++ (g++ 4.3.2)
13604823 AP Đạt yêu cầu 1.41 2.9M C++ (g++ 4.3.2)
13600309 TCOSEG 85.0 3.93 2.7M C++ (g++ 4.3.2)
13591027 GLOVE Đạt yêu cầu 0.18 11M C++ (g++ 5.1)
13567792 NKBUS 100.0 0.20 2.8M C++ (g++ 4.3.2)